כתב אחריות עבור טונרים, מחסניות דיו וראשי דיו אשר נרכשו באתר זה.

אחריות כללית

רכישה של טונר למדפסת ואו דיו למדפסת באתר זה, מקנה לכם אחריות מקיפה אשר כוללת ערבות מלאה עבור פעולה תקינה ונטולת תקלות של טונרים, מחסניות דיו וראשי דיו.

כתב אחריות זה, מבטיח לרוכשים באתר שקט נפשי ובטחון עבור היכולת להדפיס באמצעות טונרים, מחסניות וראשי דיו, המוצעים באתר זה, את תפוקת הדפים המוצהרת. זאת בהתאם לאפיוני התקנים שנקבעו על ידי יצרני המדפסות. כך שכל סטיה מתפוקת הדפים המוצהרת, ביחס לכיסוי ההדפסה ולאופי השימוש, תזוכה ביחס לשימוש שנעשה במוצר בפועל.

אנו מעוניינים בלקוחות מרוצים, לכן אנו מעניקים אחריות גם לשביעות רצונכם מאיכות ההדפסה של טונרים ואו מחסניות דיו ומתכלים אשר נרכשו באתר. אחריות זו, מבטיחה זיכוי כספי מלא ללקוח שיביע חוסר שביעות רצון מאיכות ההדפסה.

*האחריות מכסה העדר פגמים למשך השימוש במוצר עד הגיעו למצב של קיבולת נמוכה, או למשך אורך חיי המדף של המוצר. כך שבכל מקרה של פגם או כשל, האחריות תכסה החלפה של המוצר או החזר עד לגובה סכום הרכישה.אחריות מורחבת

**נוסף על האחריות הכללית, אנו מעניקים ללקוחותינו כיסוי מורחב לכל נזק שעלול להגרם למדפסת, ובלבד שיוכח כי זה נגרם כתוצאה משימוש עם טונר או דיו שנרכשו באתר. כך שבכל מקרה של נזק שכזה, אנו נתקן ונישא בכל עלות התיקון, לרבות הובלת המדפסת אלינו ובחזרה אל הלקוח. במקרים בהם המדפסת אינה ברת תיקון, נפצה אתכם עד לסכום מקסימלי של שווי המדפסת, כפי שוויה הריאלי ביחס למוני ההדפסה, גילה של המדפסת ויתרת המתכלים שבה.


***הבהרה : אחריות זו תכסה אך ורק נזק שנגרם למדפסת גופא ולא תהא נתונה בשום מקרה לפרשנות אחרת ואו מרחיבה.התחייבות לשמירה על מסגרת אחריות

אנו מתחייבים כלפי הרוכשים מאיתנו מחסניות דיו ואו טונרים ואו מתכלים, כי השימוש באלו לא יגרום להסרה של מסגרת האחריות הרשמית של יבואני המדפסת ולא יגרום לבלאי מואץ של המדפסת. אשר על כן, מסגרת האחריות המוענקת ללקוחותינו מבטיחה כי התקנה ושימוש עם טונרים ואו מחסניות דיו ואו מתכלים אשר מוצעים למכירה באתר, לא יגרמו בשום מקרה להסרה ו/או מניעה של אחריות מצד יצרנית המדפסת ו/או אחריות של יבואן/מפיץ. כל הצהרה שונה שתינתן ו/או תימסר לכם, הן על ידי היבואן הרשמי והן על ידי מי מן המשווקים/מפיצים, הינה בבחינת אמירה שקרית שאין לה כל אחיזה משפטית כפי שמתחייב בחוק. אנו מתחייבים וערבים לכתוב לעיל, בהתחייבות משפטית בלתי חוזרת, כדלקמן : אנו ערבים כלפי לקוחותינו, כי כל טענה להסרת אחריות מהמדפסת, כתוצאה משימוש בטונר שהושב לשימוש חוזר, טונר תואם או דיו תואם, אשר תוצג על ידי מי מן המשווקים ו/או יבואני המדפסות תטופל ותתוקן על ידינו ועל חשבונינו באופן גורף, ובלבד שהלקוח יפנה אלינו תחילה (זאת על מנת שנתעד את התקלה ואת המדפסת באמצעים דיגיטליים, טרם זו תועבר למעבדת יבואן המדפסת ו/או למעבדת תיקונים ו/או תטופל על ידי טכנאי באתר הלקוח), זאת כדי לחסוך מכם את החיכוך והטרחה הכרוכים בהתנהלות מול יבואן המדפסת ו/או המשווק. התניית האחריות לתיעוד מצב המדפסת באמצעים דיגיטליים, על ידי נציגינו, טרם מסירתה לשירות תיקונים הינה חובה ובכל מקרה בו לא תתקיים, אזי אנו מסירים מעלינו מחויבות זאת.


* אין לפרש דבר מן האמור לעיל כאחריות נוספת. חברתינו לא תישא באחריות לשגיאות טכניות, דברים שנשמטו שלא באופן מכוון ושגיאות עריכה. *
תנאים והחרגות לכתב אחריות

*תוקף האחריות הינו למשך כל מחזור החיים המועיל (סיום מחזור החיים, של אלו, מצוין על ידי מספר ההדפסות המוצהר על ידי יצרן המדפסת, ומאוחסן על גבי שבב משובץ ו/או מוצג על גבי לוח הבקרה של המדפסת) ו/או למשך אורך חיי המדף של המוצר (החל ממועד הרכישה. *הקודם מביניהם).

**בכל מקרה של נזק למדפסת, אנו בלבד נדאג לתיקון של המדפסת, בין במעבדת החברה ובין במעבדה אחרת, זאת על פי שיקול דעתינו הבלעדי. בחברתינו לא תכסה בשום מקרה, תיקון שיעשה על דעת הלקוח דרך נותני שירות אחרים.

***כתב האחריות יכסה אך ורק עלות של החלפה, או תיקון של המדפסת ואנו מבהירים באופן חד משמעי כי בשום מקרה, חברתינו לא תהיה אחראית לכל נזק או אובדן רווחים מקרי ו/או תוצאתי ו/או מעניש ו/או עקיף ו/או מיוחד שיגרמו כתוצאה ישירה ו/או עקיפה, כתוצאה של השבתת יכולות ההדפסה ו/או השבתת יכולות הסריקה ו/או השבתת יכולות העתקה ו/או השבתת היכולות לשגר ולקבל הודעות פקס.


* אין לפרש דבר מן האמור לעיל כאחריות נוספת. חברתינו לא תישא באחריות לשגיאות טכניות, דברים שנשמטו שלא באופן מכוון ושגיאות עריכה. *
טונר למדפסת - דיו למדפסת, תמר בע"מ.   ח.פ - 514294107 © כל הזכויות שמורות.   כתובת : כורזין 5 גבעתיים. מיקוד 5358305
שמות מסחריים של מוצרים ושרותים, גרפיקה, לוגו, תמונות וחומרי פרסום המופיעים בדף זה ואשר נוגעים לשמות של מדפסות, מתכלים, טונרים, מחסניות וראשי דיו, הינם סימנים מסחריים רשומים בבעלות החברה המחזיקה בזכויות שם המותג. המוצג לעיל נועד אך ורק לצרכי המחשה ותאימות.